Alapszabály

 

Az Öregpotyka Horgász Egyesület Módosított Alapszabálya

egységes szerkezetben

 

 

 

Jelen Alapszabály a ludányhalászi Öregpotyka Horgász Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 2008. január 26-án elfogadott Alapszabályának módosítása. Az Alapszabály tartalmazza a Ptk. 61-64. §-a, az 1989.évi II. törvény, 1997.évi CLVI. törtvény, az 1997.évi XLI. törvény., a 73/1997.(X.28.) FM-KTM együttes rendelet, a 78/1997.(XI.4) FM rendelet, a 2011. évi CLXXV. tv, valamint a 2/2005. Közigazgatási jogegységi határozat közhasznú egyesületre előírt szabályait.

Tartalmazza továbbá az Egyesület kibővített, módosított belső szerveinek meghatározását, működését, feladatait, rendelkezik a tagok kötelességeiről és jogairól, tartalmazza az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát (1. sz. melléklet), valamint mindazt, amit a jogszabály, illetve a Közgyűlés szabályozni rendel.

Az Alapszabály részletesen tárgyalja az Egyesület célját, feladatait, közhasznú funkció kötelmeit, a tagsági viszony keletkezését és megszűnését.

Az Egyesület a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége tagjaként fejti ki tevékenységét.

 

1.      AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA, FELADATAI

1.10           Az Egyesület neve:        Öregpotyka Horgász Egyesület

1.11           Székhelye:                   3188 Ludányhalászi, Rákóczi ú. 113.

1.12           Pecsétje:                      Köriratban az Egyesület neve és helye, középen egy horog.

1.13           Fejbélyegző:                 Az Egyesület neve, székelye és adószáma.

1.14           Vízterület:                     Az Egyesület által használt vízterület állami tulajdonban, az Egyesület ingyenes használatában van. A vízfelületet pályázat útján 2000. évben 15 éves időtartamra elnyert Ludányhalászi 0421/3 helyrajzi számú ingatlanon lévő Pontyos-tó és Élmény-tó.

1.15           Az Egyesület működési időtartama: határozatlan időtartam.

1.16           Az Egyesület képviselete: az Egyesület képviseletére az elnök jogosult, akadályoztatása esetén az Egyesület titkára jogosult.

1.17           Az Egyesület önálló jogszemély.

1.18           Az Egyesület a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége tagjaként fejti ki tevékenységét.

1.2.             Az egyesület célja

1.20           A jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak elmélyítése, tiszteletben tartása.

1.21           A természet és a környezet megóvása, a megóvásra való nevelés.

1.22           A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése.

1.23           A tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása.

1.24           A horgásztavak és környezetüknek kulturált, a tájvédelmi szempontokat is figyelembe vevő fejlesztése.

1.25           A tavak és környékének fejlesztése oly módon, hogy az a kulturált pihenést, szórakozást, a békés horgászatot egyaránt magas szinten szolgálja, miközben lehetőséget kínál kulturális programok megrendezésére is. Olyan tájrehabilitációs munkát végezzen, mellyel a bányászat során megbontott tájharmóniát újrateremti. Megőrzi a vízinövények, és állatok élőhelyeit, különös hangsúlyt fektetetve a védett növényekre és állatokra.

1.3.             Az egyesület feladatai 

1.31           Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását. Ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más vonatkozó rendelkezéseket.

1.32           Segíti a hatóságokat az orvhalászat-orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében

1.33           Védi a vizek tisztaságát, valamint a környezetet, különösen a tartós szennyező anyagoktól és a környezetidegen létesítményektől.

1.34           Halfogó, egyéb sportversenyeket és rendezvényeket szervezhet.

1.35           A jogszabályok keretei között napijegyes horgászati lehetőséget biztosít az egyesület fő céljainak figyelembe vételével.

1.36           Folyamatosan gyarapítja és védi az egyesület tulajdonát.

1.37           Folyamatosan gondoskodik a használatban lévő terület tisztántartásáról, és a hulladékok megfelelő kezeléséről.

1.38           Szigorúan ellenőrzi a horgászrend betartását, a tilalmak és méretkorlátozások követését. Ennek megfelelően ellenőrző hálózatot hoz létre.

1.39           Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak és kizárólag közhasznú céljainak minél teljesebb megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

1.4.             Az Egyesület tevékenysége, közhasznú szolgáltatásai

1.40           A tavak térségének fejlesztése érdekében hosszú távú stratégiák, programok kidolgozása és azok folyamatos megvalósítása.

1.41           A helyi vállalkozók, civil szervezetek, önkormányzat segítése forrásszerző munkával, pályázati lehetőségek kiajánlásával, pályázatok megírásával.

1.42           Közreműködés a közösségi élet szervezésében, kiemelten az Egyesület rendezvényeinek és tevékenységének népszerűsítése érdekében.

1.43           A horgászat, a természetjárás, a környezetvédelem, és az egészséges életmód összefüggéseinek népszerűsítésével minél több fiatalt bevonni az egyesület munkájába.

1.44           A táj szépségének, tárgyi és szellemi örökségének megóvása, és gyakorlati hasznosítása.

1.45           Őshonos növények telepítése, a víz öntisztulási feltételeinek kialakítása.

1.46           Legfontosabb feladatának tartja a tájrehabilitációt szolgáló, kívánatos infrastruktúra kiépítését, és a környezetszennyezés megakadályozását.

1.47           Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak és kizárólag közhasznú céljának minél teljesebb megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Szolgáltatásait tagjain kívül igénybe vehetik az önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók, egyesületek, ifjúsági csoportok, magánszemélyek.

1.48           Az Egyesület közhasznú tevékenységet végez. Az 1997. évi CLVI. Tv. 26 § c. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakban kíván tevékenyen részt venni.

1.48.1      Kulturális tevékenység

1.48.2      Természetvédelem

1.48.3      Állatvédelem

1.48.4      Természetes vizek biológiai védelme

1.48.5      Környezetvédelem, tájrehabilitáció, infrastruktúra fejlesztésével

1.49           Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el.

 

2.        TAGSÁGI VISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE

2.1               Az Egyesület tagjai lehetnek magyar, vagy más nemzet állampolgárai is, ha betöltötték a 14. életévüket. 14-18 éves kor között Egyesületünk csak a törvényes képviselő hozzájárulásával ad ki felnőtt horgászengedélyt. Az Egyesület tagja csak az lehet, aki elfogadja a hatályos jogszabályokon kívül a belső – közgyűlés által hozott – szabályokat is. Tagja nem lehet jogi személy. A tagfelvételi kérelemről a Vezetőség dönt. Az elutasító döntés ellen fellebbezni lehet a Közgyűlésnél. A Közgyűlés visszaadhatja a Vezetőségnek a kérelmet körültekintőbb határozathozatal végett, vagy egyetérthet az elutasítással. A Vezetőség mind a felvételt, mind az elutasítást határozattal hozza a kérelmező tudomására.

2.2               Tagsági viszonyok

2.20           Teljes jogú tagok: a nagykorú Egyesületi tagok. 

2.21           Korlátozott jogú tagok: ifjúsági (14-18 évesig), gyermekkorú (14 évesig) 

2.22           Tagfelvétel: A tagfelvételi kérelmet a Vezetőség felé írásban kell benyújtani. A jóváhagyó döntés után a tagjelölt akkor válik valóságos taggá, amikor a Közgyűlés által megállapított tagdíjat befizette.  

2.3               A tagsági viszony megszűnik

2.30           a tag halálával,

2.31           az Egyesület feloszlásával, illetve a jogutód nélküli megszűntetésével,

2.32           kilépéssel, amit írásban kell bejelenteni,

2.33           tagdíj és egyéb fizetési kötelezettségek elmaradásával,

2.34           szándékos bűncselekmény elkövetése esetén, ha a tagot ezért a bíróság jogerősen, végrehajtandó szabadságvesztésre elítélte,

2.35           a tagsági jogra méltatlanná válással,

2.36           kizárással, ha a tag az Egyesület céljával ellentétes, vagy annak érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít, de akkor is, ha a tagság további fenntartása az Egyesület céljának elérését nagymértékben veszélyeztetné.

2.4               A tagsági viszony megszűnésekor az addigi befizetések nem kérhetők vissza, de a tag halála esetén méltánylásnak van helye. A méltányosságot kérelem benyújtása esetén a Vezetőség gyakorolja.

2.5               A befizetési kötelmek elmaradása esetén a tagot írásban kell felszólítani a mulasztásáról, határidőt megjelölve az utólagos teljesítésre. Nemteljesítés esetén a következő naptári évben csak új tagfelvételi eljárással lehet az Egyesület tagja.

2.6               A tag kizárását a Vezetőség írásban indokolt határozatával lehet megvalósítani. A védekezés előadására a lehetőséget minden esetben biztosítani kell. A vétség felfedezése után 30 napon belül az eljárást meg kell kezdeni.

 

3        TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

3.1.             Teljes jogú tagok

3.10           A teljes jogú tagság soraiból választja a Közgyűlés a tisztségviselőket. A teljes jogú tagok választók és választhatók. Mindenkinek egy szavazata van, amit személyesen gyakorolhat. A teljes jogú tag az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási, szavazati, indítványozási, petíció benyújtási jogokkal bír. Másrészt köteles e rendezvényeken részt venni, és aktív közreműködésével segíteni az egyesület munkáját. 

3.11           Jogosult igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait. Kedvezményekkel használhatja az Egyesület vagyontárgyait, felszereléseit, berendezéseit.

3.12           Kötelessége az Egyesület érdekeinek messzemenő figyelembe vétele, tulajdonának megőrzése és védelme, a környezet és horgászhelyek tisztántartása, a horgászrend mindenkori betartása és betartatása.

3.13           Köteles a Közgyűlés által megállapított tagdíjat és egyéb hozzájárulást az esedékességkor megfizetni. A tagdíj fizetésének legkésőbbi időpontja minden év március 31. napja.

3.14           Kötelessége a vezető szervek határozatait maradéktalanul végrehajtani.

3.2               Korlátozott jogú tagok

3.20           Jogosultak részt venni az Egyesület Közgyűlésén, ott tanácskozási, javaslattételi joggal rendelkeznek. A különböző rendezvények szervezésében részt vehetnek. Indulhatnak horgászversenyeken a megfelelő feltételek teljesülése esetén. A gyermek és ifi korú tagok az életkornak megfelelő tisztségre választhatók.

3.21           Köteles a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat minden év március 31-ig megfizetni.

3.3               Az Egyesület vízterületei mentén személyi használatú földterületi ingatlanhányaddal rendelkezők (tulajdonosok) kötelesek a horgászhelyeiket az Egyesületnek meghatározatlan időre horgászati célra, illetve rendezvények céljára használatba adni, illetve a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, a vízvonaltól mért 3 méteren belüli átjárhatóságot biztosítani.

 

4.        AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

4.1               Az Egyesület szervei

4.10           Közgyűlés

4.11           Vezetőség

4.12           Felügyelő Bizottság

4.13           Fegyelmi Bizottság

4.14           egyéb eseti bizottságok

4.2               A megválasztás rendje

4.20           Az Egyesület legfőbb fóruma a Közgyűlés. Az Egyesület szerveit mindenkor a Közgyűlés választja meg. A Közgyűlést az elnök hívja össze. A Közgyűlést az Ügyészség keresete alapján a Bíróság is összehívhatja. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

4.21           a Közgyűlés nyílt szavazással dönt a Vezetőség és a vezető szervek megválasztásáról, az egyesülésről vagy megszűnésről. Az Egyesület tisztségviselői a Vezetőség tagjai, a Felügyelő és Fegyelmi Bizottságok elnökei. Megválasztottnak tekinthető, aki a jelenlévők szavazatainak többségét (50% + 1 fő) megszerezte. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni.

4.22           A döntések meghozatala esetén a testületnek határozatképesnek kell lennie. A Közgyűlés az Egyesületi teljes jogú tagok több mint a fele – azaz legalább a tagság 50%-a +1 fő – jelenlétének esetében határozatképes. Az Egyesület szervei akkor határozatképesek, ha az ülésen a testület tagjainak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlést újra meg lehet hirdetni ugyanarra a napra is, ha az eredeti meghívón szerepel. Az így másodszorra összehívott Közgyűlés, az eredeti napirendben felvett kérdésekben létszámra való tekintet nélkül határozatképes. Visszahívhatók a megválasztott személyek funkcióikból, ha feladataikat nem látják el megfelelően. A visszahívást a Közgyűlés határozza el.

4.23           A tisztségviselők megválasztása öt évre szól.

4.24           A Vezetőség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

4.25           Az Egyesület tisztségviselői olyan teljes jogú tagok lehetnek, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva.

4.26           Tisztségre jelölni (jelölőlistára felvenni) csak azt lehet, aki a jelölést írásban vagy helyben, szóban előzetesen elvállalta, és kijelenti, hogy a tisztség ellátásában összeférhetetlenség nem gátolja.

 

5.        AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE – A KÖZGYŰLÉS

5.1               A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. Határozataival rendezi az Egyesület életét, munkáját. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal tart ülést. A Közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze. A Közgyűlés összehívását kezdeményezheti a tagok 1/3 része, írásbeli indítvánnyal, ok és cél megjelölésével, a Felügyelő Bizottság, valamint a Balassagyarmati Törvényszék.

5.2               Meghatározza a megválasztandó szerveit és létszámát, úgymint: Vezetőség, legfeljebb 9 fő; Felügyelő Bizottság, legfeljebb 5 fő; Fegyelmi Bizottság, legfeljebb 5 fő; egyéb eseti bizottságok.

5.3               Megválasztja az Egyesület elnökét, titkárát, gazdasági felelősét, a Vezetőség további tagjait, valamint a Felügyelő, Fegyelmi és egyéb Bizottságok tagjait. A Bizottságok a saját soraikból választják meg az elnököket. A Közgyűlés alapos indokkal visszahívhatja a felsorolt személyeket, és betöltheti a megüresedett helyeket.

5.4               Jóváhagyja az Egyesület éves beszámolóját (költségvetését), és elfogadja, vagy elutasítja az előző évi gazdasági beszámolót, mérleget. Az éves beszámolót az előző évi feladatterv alapján készíti el a Vezetőség. Az Egyesület az éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását.

5.5               A Közgyűlés többségi szavazattal dönt az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásáról vagy annak elutasításáról. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést nyilvánosságra kell hozni a tárgyévet követő június 30-ig. Az Egyesület a beszámolókat és a közhasznúsági jelentést az Egyesület honlapján, valamint ludányhalászi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok az Egyesület székhelyén kerülnek elhelyezésre. Az iratokba érdekeltségének igazolása mellett az elnök írásbeli engedélyét követően bárki betekinthet. A közhasznú működéssel kapcsolatos iratok és dokumentációk nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, azokról jegyzeteket is készíthet.

5.6               Meghatározza a taglétszám alakulását, a tagdíj, a napijegy mértékét, egyéb horgászati módok díjait, a pótdíjakat, valamint az egyéb tevékenységek díjait.

5.7               Megalkotja, vagy módosítja a belső szabályokat, dönt az Egyesület szerveinek határozatai ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek ügyében.

5.8               Dönt az egyesület feloszlása, vagy más szervvel, egyesülettel történő egyesülése ügyében, e határozatokhoz kétharmados többség szükséges.

5.9               Felhatalmazza a Vezetőséget, hogy az éves költségvetésben szereplő összegeket a rovatokon belül átcsoportosíthatja, indokolt esetben dönt az egyesületi tulajdonnal és a használatba adott tulajdonnal összefüggő ügyekben.

5.10            Meghatározza az Egyesület érdekében évente elvégezendő közösségi munka mértékét, pénzbeli megváltásának rendjét.

5.11            Dönt azokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály hatáskörébe utal.

5.12            Rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor, ha

5.12.1      az Egyesület Vezetőségnek többsége, vagy teljes jogú tagjainak egyharmada az ok, cél megjelölésével kéri,

5.12.2      a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvileg kéri,

5.12.3      a bíróság elrendeli, vagy az ügyészség indítványozza.

5.13           A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a napirendet, a Közgyűlés helyét és időpontját, továbbá a határozatképességre való utalást. A meghívókat legalább 8 nappal a Közgyűlés előtt el kell juttatni az érdekeltekhez.

5.14           A Közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy az általa felkért tag vezeti. Az elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni. Hitelesítésére a Közgyűlés megkezdésekor két teljes jogú tagot kell választani. A Közgyűlés jegyzőkönyvét, valamint annak mellékleteit (úgymint: meghívó, jelenléti ív, határozatok) a Közgyűlést követő 60 napon belül a felügyelő szervnek meg kell küldeni.

5.15           A meghozott határozatokról nyilvántartást kell vezetni. Az Egyesület titkára köteles a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés időtartama, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenőrzők számaránya (ha lehetséges személye is).

5.16           A Közgyűlés értékeli a Vezetőség munkáját.

5.17           A hozzá utalt fegyelmi ügyekben eljár.

5.18           Az Egyesület elnöke köteles a Közgyűlés és a Vezetőség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 15 napon belül közleményként az Egyesület honlapján, és a ludányhalászi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra hozni.

5.19           Az Egyesület a Közgyűlés által hozott valamennyi határozatát, az éves beszámolót és közhasznúsági jelentést az Egyesület honlapján és a ludányhalászi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra.

 

6.        A VEZETŐSÉG

6.1               A Vezetőség az Egyesület általános hatáskörű, operatív, végrehajtó és rendelkező szerve, amely a Közgyűlés által megválasztott tisztségviselők útján fejti ki tevékenységét. Teljes felelősséggel irányítja, szervezi, vezeti az Egyesület életét. Intézkedni köteles minden olyan az Egyesületet érintő ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy más egyesületi szerv hatáskörébe. Két közgyűlés közötti időben biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát. A Vezetőség munkáját a közgyűlési határozatok alapján az elnök irányítja.Minden olyan esetben, amikor az elnök akadályoztatott (betegség, tartós távollét, felfüggesztés) feladatait a titkár látja el. A Vezetőség szükség szerint értekezik, de negyedévenként egyszer kötelező az összehívása.

6.2               Össze kell hívni a vezetőséget, amennyiben:

6.21           a felügyeletet ellátó ügyész ezt kéri,

6.22           a Felügyelő Bizottság elnöke ezt kéri,

6.23           bármely vezetőségi tag ezt kéri,

6.24           a tagságnak legalább egyharmada konkrét napirend megtárgyalását tartja szükségesnek,

6.25           az elnök szükségesnek ítéli.

6.3               A vezetőségi ülések akkor határozatképesek, ha a Vezetőségnek legalább az 50%-+1 fő jelen van.

6.4               Tanácskozási joggal részt vesz a Vezetőség ülésein a Felügyelő Bizottság és Fegyelmi Bizottság elnöke; a törvényességi felügyeletet ellátó ügyész; Egyesületi tag, ha azt a Vezetőség, vagy az elnök a tárgyalt napirend szempontjából szükségesnek tartja; a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségének képviselője; a Tulajdonosi Közösség képviselője.

6.5               A Vezetőség üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 5 nappal, a napirend egyidejű közlésével. A Vezetőség ülései nyilvánosak.

6.6               A Vezetőség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

6.7               Az Egyesület Vezetősége: Elnök, Titkár, Gazdasági vezető, plusz ezeken felül legfeljebb 6 vezetőségi tag.

6.8               Összeférhetetlenségi szabályok

6.81           Az Egyesületben nem lehet tisztségviselő, aki(t)

6.81.1      bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek,

6.81.2      amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetelmények alól nem mentesült,

6.81.3      aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, melye az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki.

6.81.4      aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást. Ez a szabály az érintett személy hozzátartozójára is vonatkozik.

 

7.        FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7.1               A Közgyűlés által választott, csak a Közgyűlésnek alárendelt évenkénti beszámolási kötelezettségű bizottság, mely független minden egyesületi szervtől. Tagjainak számát a közgyűlés határozza meg. Tagja – az általános tisztségviselői feltételeken túl – csak az lehet, aki nincs rokoni kapcsolatban az Egyesületen belül más tisztségviselővel. Más tisztséget az Egyesületen belül nem láthat el.

7.2               Főbb feladatai

7.21           Jogosult az Egyesület bármelyik szervének, vagy tisztségviselőjének a tevékenységét ellenőrizni.

7.22           Ellenőrizheti az Egyesületi vagyon felhasználását, hasznosítását, kezelését, működtetését.

7.23           Felügyeli és ellenőrzi a jogszabályok, belső szabályok, rendelkezések, határozatok betartását, betartatását, végrehajtását.

7.24           Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodási tevékenységét.

7.25           Egy évre szóló munkatervet készít. A munkatervről csak különösen indokolt esetben lehet eltérni.

7.3               Az ellenőrzéseit, észrevételeit jegyzőkönyvbe foglalja, amit 30 napon belül az egyesület elnökének köteles megküldeni. Ha a felfedett törvény-, szabály-, vagy határozatsértések megszüntetésére az elnök nem intézkedik, indítványozhatja rendkívüli Közgyűlés összehívását, ahol kérheti a Vezetőség, vagy egyes tisztségviselők felfüggesztését, felmentését, leváltását. Tájékoztathatja a felügyeletet ellátó ügyészséget a súlyos mulasztásokról. A bíróság előtti per indítás joga is megilleti. Az Egyesület elnökének kérésére rendkívüli ellenőrzést is végezhet.

 

8.        FEGYELMI BIZOTTSÁG

8.1               A Bizottság tagjainak létszámát a Közgyűlés határozza és választja meg.  A Bizottság elnöke, vagy tagja nem lehet az Egyesület más szervénél tisztségviselő. Vezetője nem lehet rokoni kapcsolatban más tisztségviselővel.

8.2               A Fegyelmi Bizottság tagja elfogultságot jelenthet be olyan fegyelmi ügy tárgyalásánál, ahol (rokon, vagy jó barát) ellen folyik vizsgálat. A vezetőnek ezt méltányolni kell, és olyan emberre kell bízni az ügy kivizsgálását, aki pártatlanul tud az ügyben vizsgálatot folytatni.

8.3               A Fegyelmi Bizottság a Közgyűlés által jóváhagyott Fegyelmi Szabályzat alapján dolgozik. E szabályzat alapján jár el általános hatáskörű, első fokú fegyelmi szervként az egyesületi tagok fegyelmi ügyeiben. Részletes feladatait a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza (2. sz. melléklet).

8.4               A Fegyelmi Bizottság a Vezetőséget esetenként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről, a Közgyűlés felé pedig beszámolási kötelezettsége van.

8.5               Fegyelmi eljárást a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság, vagy az Egyesület ellenőrei írásban kezdeményezhetnek.

 

9.        JELÖLŐ BIZOTTSÁG (EGYÉB ESETI BIZOTTSÁG)

9.1               A Jelölő Bizottság meghatározott feladat elvégzésére, meghatározott időpontra létrehozott bizottság. A Bizottságot a Közgyűlés választja meg a mindenkori Vezetőség működésének időtartamára.

 

10.    AZ EGYESÜLET JOGÁLLÁSA

10.1           Az Egyesület gazdasági önállósággal rendelkezik, a Balassagyarmati Törvényszék által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet. Legmagasabb fóruma a Közgyűlés, végrehajtó apparátusa a Vezetőség, képviselője az Egyesület elnöke.

10.2           Rendelkező törvény által előírt Felügyelő és Fegyelmi Bizottsággal rendelkezik.

10.3           Cégjegyeit az 1. pont tartalmazza.

 

11.    AZ EGYESÜLET VAGYONA, TULAJDONA

11.1           Vagyona a kifogatlan halállomány, valamint ingó és ingatlan tulajdona. Ingatlan, ingó és élőállat vagyonáról a leltár ad számot.

11.2           Saját költségvetéssel rendelkezik, és a bevételeiből fedezi kiadásait.

11.3           Nem profitorientált gazdasági szerveződés. Bevételeit tagdíjból, belépési díjakból, egyéni támogatásokból, szervezeti támogatásokból és pályázatok elnyerésével szerzi. Vagyonáért, annak védelméért az elnök és a Vezetőség a felelős, de a vagyonvédelem minden tagnak feladata, kötelessége.

11.4           Az Egyesület vagyona

11.41        a Közgyűlés által meghatározott, a tagok által fizetett tagdíj (amely áll az állami horgászengedélyből, a területi engedélyből és a pótdíjakból),

11.42        magán- és jogi személyek felajánlása,

11.43        elnyert pályázatok,

11.44        területhasznosítás-gazdálkodás bevételei,

11.45        bérleti díj, használati díj,

11.46        állami támogatás,

11.47        a Pontyos-tóban és Élmény-tóban lévő halállomány,

11.48        a tavakat körbefutó villamos hálózat,

11.49        a mindenkori leltárjegyzékben foglaltak (pl. csónak, csónakmotor, egyéb horgász- és irodatechnikai eszközök, lakókocsi, stb.).

11.5           Az Egyesület gazdálkodása

11.50        Az Egyesület a jelen alapszabályban meghatározott céljai elérése érdekében vagyonával a Közgyűlés és a Vezetőség döntéseinek megfelelően az éves költségvetésben megállapított keretek figyelembe vételével gazdálkodik. Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére fordítja.

11.51        Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó vagyonát más hasonló célú szervezet működése érdekében kell felhasználni. Az Egyesület bankszámlájáról történő rendelkezésekhez az elnök, vagy az elnök által megbízott két személy együttes aláírása szükséges.

11.52        A bevételek a Közgyűlés által jóváhagyott éves költésvetésben meghatározott célra használhatók.

 

12.    AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

12.1           A törvényességi felügyeletet a Nógrád Megyei Főügyészség látja el. Célja a törvényesség érvényesítése. E jogkörben:

12.11        vizsgálatot és utóvizsgálatot tarthat,

12.12        tájékoztatást, felvilágosítást kérhet,

12.13        vizsgálhatja a beérkezett panaszokat, kérelmeket, bejelentéseket és azok rendelkezését.

12.14        intézkedéseket tehet, úgymint szignalizáció, felszólalás, figyelmeztetés, óvás, felelősségre vonás, perindítás.

12.2           A halászati hatósági felügyeletet az Egyesület felett a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság Halászati Hatósága látja el.

12.3           A felügyeleti szervek képviselői meghívás esetén rész vehetnek az egyesületi szervek munkaértekezletein.

12.4           A Közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, továbbá minden szerve által hozott olyan határozatot, amely a választott testületek személyi összetételében, vagy az Egyesület szervezetében változást eredményezett, 60 napon belül meg kell küldeni a felügyelő szervnek.

12.5           Az Öregpotyka Horgász Egyesület tagja a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségnek.

12.6           Az Öregpotyka Horgász Egyesületet a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetségében a mindenkori elnök képviseli.

 

13.    AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

13.1           Részben megszűnhet az Egyesület egyesüléssel vagy jogutódlással. Vagyonát mindkét esetben átviszi a következő szervezetbe, gazdasági alakulatba.

13.2           Teljesen megszűnhet az Egyesület feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, megszűnésének megállapításával. Minden esetben gazdasági elszámolásnak kell történnie. A vagyona az Egyesület tagságának egyenlő arányú tulajdona, a veszteség a tagság egyenlő arányú kára. Ha büntetőeljárás vagy polgári per indul, akkor a bírósági határozatnak érvényt kell szerezni.

 

14.    VEGYES REDELKEZÉSEK

14.1           Az Egyesület tagjai által támogatásként befizetett összeg az általuk meghatározott célra használható fel. Az így megszerzett jószág az Egyesület tulajdonába kerül.

14.2           A tag halála esetén az egyenes ági örökös (házastárs, gyermek, unoka) ha tag kíván lenni, és kéri az első halasításról való eltekintést, a Vezetőségnek méltányossági joga van.

14.3           Újonnan felvett tagokra kétéves próbaidő kerül meghatározásra. Amennyiben ez alatt az időtartam alatt a tag bármilyen szabálytalanságot követ el, az egyesületből történő kizárással büntethető.

14.4           A tagdíj és egyéb fizetési kötelezettség elmaradása

14.41        Amennyiben a tárgyévben a tag az Egyesület írásbeli felszólítása ellenére 30 napon belül a pénzbefizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Vezetőség törölheti a tagnyilvántartásból. Az így törölt tagok újbóli tagfelvételi kérelem esetén új belépő tagnak számítanak.

14.42        Tagfenntartási díjat köteles fizetni, aki a tagságának folyamatosságát kívánja fenntartani. Mindenkori mértékét a Közgyűlés határozza meg.

14.43        Felnőtt korú, ingatlanhányaddal rendelkező tulajdonos vagy haszonélvezeti joggal bíró személy köteles tagsági jogviszonyt létesíteni az Egyesülettel.

14.5           Minden horgászhely tulajdonosnak kötelessége a horgászhely és a hozzá kapcsoló földterület és felépítmények karban tartása. Ennek elmulasztása esetén az Egyesület jogosult a mindenkori területi engedély mértékével egyenlő karbantartási díjat a tulajdonos felé kiszámlázni.

14.6           Tagsági jogra méltatlanná válik az az egyesületi tag, akinél a méltatlanság tényét a Fegyelmi Bizottság megállapítja. A méltatlanság oka lehet anyagi és/vagy erkölcsi természetű.

14.61        Anyagi természetű pl.: a visszaeső bizonyított hallopás, jogtalan eltulajdonítás, vagy ebben segédkezés, felbujtás, tiltott eszközökkel való horgászás, vagy az Egyesület vagy tagjai részére mértékadó, szándékos kár okozása.

14.62        A méltatlanság erkölcsi megítéléssel akkor következhet be, ha az Egyesület tagja az Egyesületnek rossz hírét kelti, ha az Egyesület vezetőit megrágalmazza, ha hitelrontást okoz, ha rosszhiszeműen rémhírt kelt.

14.63        Ha a Fegyelmi Bizottság a méltatlanságot megállapítja, határoz a büntetés mértékéről is.

14.7           Elismerések rendje

14.71        Elismerésben részesülhet az a horgásztárs, aki a közösség vagy az Egyesület működésének feltételeit biztosítja, és ezáltal folyamatosan az Egyesület, illetve a közösség érdekében többletmunkát végez.

14.72        Az elismerések lehetnek erkölcsi és anyagi természetűek, illetve kedvezmények.

14.73        Az elismerésre fordítható összeg mértékét évente a Közgyűlés határozza meg a költségvetés elfogadása alkalmával. Az összeg érdem szerinti felosztása a Vezetőség feladata.

14.74        Az Egyesület Vezetőségének, a Bizottságok tagjainak, valamint a társadalmi halőreinek éves munkájáért kedvezmény adható.

14.8           Azt a tagot aki, a tevékenységével, vagy bármi módon az Egyesület célja megvalósításban megakadályozza, gátolja, önkényes tevékenységével a környezetet átalakítja, károsítja, fegyelmi eljárásban kell felelősségre vonni, és a keletkezett kárt meg kell vele térítetni.

14.9           Az Egyesület vagyonállománya jelentősen csak a Vezetőség egyhangú szavazatával változtatható meg. Elidegenítés esetén a változás költségeit a kedvezményezett fizeti.

 

15.    ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

15.1           Ez az Alapszabály a ludányhalászi Öregpotyka Horgász Egyesület 2008. január 26-án elfogadott, többször módosított Alapszabályának módosítása.

15.2           A 15.1 bekezdésben említett Alapszabály hatályát veszti, amennyiben a Közgyűlés a módosítást elfogadja. Az elfogadó határozat kimondását követően a módosított Alapszabály előírásait kell követni.

15.3           Az Egyesület Közgyűlése elfogadó határozatának száma:

15.4           Az Alapszabály ezen módosított rendelkezései a Balassagyarmati Törvényszék nyilvántartásban vételével egyidejűleg lépnek hatályba.

 

Ludányhalászi, 2013. február 2.

 

 

…………………………………………………..                                                 ……………………………………

a Közgyűlés levezető elnöke                                                     az Egyesület elnöke

 

 

…………………………………………                                                                      ……………………………………

hitelesítő                                                                                             hitelesítő

Copyright © 2018 Öregpotyka. Minden jog fenntartva.